شیخ حسین انصاریان پاسخ می دهد:

آیا علت اقدام ابن ملجم در به شهادت رساندن مولا، یک داستان عشقی بود؟!
ادامه مطلب