از بعد از ماه رمضان می ترسم!

 

 

از این می ترسم که ماه رمضان برای ساعت 4 ساعتم را کوک میکردم

اما بعد از ماه رمضان زنگ ساعتم، 4 صبح را در خواب ببیند!

ماه رمضان نشان داد میتوانم حتی نماز صبحم را اول وقت بخوانم

نشان داد که میتوانم شبها رختخواب لعنتی را رها کنم و از وقتم استفاده کنم

نشان داد که می توانم چیزی را ببینم و نخواهم

نشان داد که نه تنها برای گناهانم بلکه برای برخی از حلال هایم هم میتوانم ترمزی تعیین کنم.

نشان داد که خواستن، توانستن است.

خدایا توفیق ده رفتارم رمضانی باشد

لینک مطلب