تابستان !
حالا که داری تمام میشوی بگذار بگویم ...

که شبهای گرمت، سرد گذشت !!