ایـن اشـک عـلـی الـحـسـاب پـیـشـت بـاشـد...

تـصـویـر مـنـه خـراب پـیـشـت بـاشـد...

ایـن راز پـر از عـذاب پـیـشـت بـاشـد...

شـایـد بـه مـحـرم نـرسـیـدم آقـا...

ایـن اشـک عـلـی الـحـسـاب پـیـشـت بـاشـد...

 

 موضوع :
معصومین (ع) ,