ای دوست قبولم کن و جانم بستانمستم کن و از هر دو جهانم بستانبا هرچه دلم قرار گیرد بی توآتش به من اندر زن و‌ آنم بستان