پروانه ایـی

در کفش یــک زائــر

دخیـل بست !

باغهای گل دیدنـد

کفشداری حـرمـت

قبـله پروانــه هاست  . . .