چرا عاقلان را نصیحت كنیم؟

بیایید از عشق صحبت كنیم                                                                       

تمام عبادات ما عادت است

به بی‌عادتی كاش عادت كنیم

چه اشكال دارد پس از هر نماز

دو ركعت گلی را عبادت كنیم؟

به هنگام نیّت برای نماز

به آلاله‌ها قصد قربت كنیم

چه اشكال دارد كه در هر قنوت

دمی بشنو از نی حكایت كنیم؟

چه اشكال دارد در آیینه‌ها

جمال خدا را زیارت كنیم؟

مگر موج دریا ز دریا جداست

چرا بر «یكی» حكم «كثرت» كنیم؟

پراكندگی حاصل كثرت است

بیایید تمرین وحدت كنیم

«وجود» تو چون عین «ماهیت» است

چرا باز بحث «اصالت» كنیم؟

اگر عشق خود علت اصلی است

چرا بحث «معلول» و «علت» كنیم؟

بیا جیب احساس و اندیشه را

پر از نقل مهر و محبت كنیم

پر از گلشن راز، از عقل سرخ

پر از كیمیای سعادت كنیم

بیایید تا عینِ عین القضات

میان دل و دین قضاوت كنیم

اگر سنت اوست نوآوری

نگاهی هم از نو به سنت كنیم

مگو كهنه شد رسم عهد الست

بیایید تجدید بیعت كنیم

برادر چه شد رسم اخوانیه؟

بیا یاد عهد اخوت كنیم

بگو قافیه سست یا نادرست

همین بس كه ما ساده صحبت كنیم

خدایا دلی آفتابی بده

كه از باغ گل‌ها حمایت كنیم

رعایت كن آن عاشقی را كه گفت:

«بیا عاشقی را رعایت كنیم»

قیصر امین پور