خیلی دلم گرفته بیا گفتگو کنیم

وقتش رسیده هرچه که داریم رو کنیم

از سایه های مبهم دیروز خاطرات

کمتر بیا ، دوباره بگومگو کنیم

در برکه های آبی ناب ستاره ها

خود را ز بیم غربت شب شستشو کنیم

من در تو و تو در من و ما هردو گم شدیم

جدی تر از همیشه بیا جستجو کنیم

شاید شروع وسوسه گرم یک نگاه

باشد همان که هردو ز هم آرزو کنیم