مَن اُعطِیَ دعا ، اُعطِیَ الإجابَة
کسی که خدا بهش توفیق دعا کردن داده ، اجابت هم بهش داده "اُدعُونِی أستَجِب لَکُم"

بعد از هر نمازی یک دعایی مستجاب می شود ، روایت داریم فرمود وقتی که خدا از شما می خواهد که بعد از هر نماز دستت رو بلند کنی و یک حاجت از خدا بخواهی چرا نمی کنی؟...

اون وقت میگه چرا دعام مستجاب نمیشه...

بعد از نماز باید دعا کنی

دعا کردن محل دارد و آن هم بعد از هر نماز است که خدا مستجاب می کنه
نمازت رو که سلام دادی دستت رو بلند کن از خدا حاجت بخواه ...

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)