هر روز فکر می کنم

و روشهای جدیدی برای خودکشی پیدا می کنم

وقت عمل که میرسد به نتیجه اش فکر می کنم

میبینم اصلا ارزش اشک "مادرم" را ندارد

بیخیالش می شوم

و مثل دیروز...

سیگار می کشم


"
حسین پناهی "