گفتی چه کسی ؟ در چه خیالی ؟ به کجائی ؟بیتاب تو ام ،

محو تو ام ،

خانه خرابم

 

 

 

بیدل دهلوی