پدرم همیشه می گفت:

به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشته باش

امـــــا من با این مردم

...
به مرگ قبل از زندگی اعتقاد پیدا کردم

و هر روز میمیرم

بی آنکه زندگی کرده باشم..."
زنده یاد حسین پناهی "