هوشم نه موافقان و خویشان بردند                          این کج کلهان مو پریشان بردند

گویند چرا تو دل بدیشان دادی                              والله که من ندادم ایشان بردند

ابوسعید ابوالخیر