من چه خاکی سر آن خاطره ها بگذارم


تو اگر سایه به دیوارِ کسی بگذاری؟؟؟؟