وجود داشتن کافی نیست؛ باید به این بودن روشنایی بخشید.

«کارل گوستاو یونگ»